ansatte klare for graving
to ansatte i tyreng maskinentreprenør

Graving i Follo, Oslo og Akershus

Maskinentreprenør med fagbrev og ADK-bevis som er behjelpelig med å komme med løsninger på utføring av arbeid. Vi utfører graving i Follo, Oslo og Akershus.

Oppdag innen graving

  • Utgraving av tomter av og graving i forskjellig størrelse
  • Opparbeidelse av vei
  • Drenering
  • Graving av grøfter
  • Kabelgraving
  • Vann og avløp
  • Salg og transport av sand, pukk, grus
  • Grovknusing og finknusing
  • Planering og oppynting

Maskinentreprenør med stor maskinpark for graving og transport av utgravet masse.

En maskinentreprenør vet hvordan

Masseberegninger

Ved sprengning bør massene beregnes for fastsettelse av pris og omfang. Vær nøyaktig med masseberegninger slik at vi som maskinentreprenør kan gi deg en fast pris tilknyttet de masser som sprenges eller tas ut og om de skal transporteres bort eller brukes til gjenfylling eller planering. Husk at utsprengt masse kan benyttes til kulting.

Fylling eller planering av terreng

Dersom du ønsker å fylle ut eller planere terrenget på tomten din uten at dette medfører vesentlige endringer, trenger du ikke sende melding eller søknad til plan- og bygningsmyndigheten i kommunen. Det er likevel en rekke vilkår som må oppfylles. Ønsker du dispensasjon fra gjeldende bestemmelser, må du uansett sende en søknad.

Det er ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan ofte være en fordel at du snakker med naboer og gjenboere som kan tenkes å bli berørt av tiltaket. Du kan da klargjøre at det ikke er nødvendig å sende inn melding/søknad, så sant tiltaket ikke medfører urimelig ulempe eller er til sjenanse.

Kontakt oss for tilbud eller befaring på graving